Novinky z Centra J. J. Pestalozziho (březen 2019)

11. 3. 2019

Jak pokračujeme v naplňování našich cílů: V monitorovaném období jsme nově navázali spolupráci s několika školskými zařízeními – Obchodní akademií Chrudim, Základní školou na Školním náměstí Chrudim a volnočasovým zařízením – Základní uměleckou školou Chrudim.

S ostatními zařízeními, se kterými dlouhodobě spolupracujeme nebo jsme s nimi navázali spolupráci v předchozím období, jsme spolupráci prohloubili. Opakovaně se na nás obracela školská zařízení, ve kterých jsme prováděli preventivní osvětu, a žádala nás o konzultaci, popř. psychologickou pomoc pro některého z žáků.

V mnoha případech nás oslovil OSPOD s žádostí o spolupráci. Pomoc poskytnutá výše uvedeným institucím byla různorodá. Pomáhali jsme řešit jak rodinné problémy, tak i problémy výchovné a vzdělávací, problémy s agresí, šikanou, apod. Ve všech případech byla pomoc poskytnuta a to v nejbližším možném termínu.

Díky přijetí druhého psychologa, došlo ke zkrácení objednacích dob a klienti mohli být přijati i bez objednání a to ještě týž den. Tento úspěch se jeví jako zásadní s přihlédnutím k faktu, že ostatní dostupní psychologové či terapeuti v blízkém okolí mají čekací doby v rozsahu několika měsíců. Všichni pracovníci KC jsou zároveň připraveni zůstat na pracovišti i po pracovní době a pracovat s bezodkladným klientem.

V monitorovaném období k takovéto situaci opakovaně docházelo.  Kvůli různorodé klientele, která do KC dochází, bylo nutné navázat spolupráci i s ostatními organizacemi působícími v blízkém okolí a s lékaři, ke kterým klienti docházejí (např. psychiatři..) V monitorovaném období k navázání takovéto spolupráce došlo. V dalším období bude pracováno na prohlubování spolupráce.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst zpětné vazby od klientů, a to zde.

Fotogalerie