Novinky z projektu organizace Nomia (březen 2019)

11. 3. 2019

Jak pokračujeme v naplňování našich cílů:
1. Rozšíří se povědomí mezi dětmi o možnostech pomoci s jejich obtížemi. V rámci přednášek na školách se nám podařilo oslovit žáky a student základních škol a gymnázií. Podařilo se nám v interaktivních přednáškách osvětlit problematiku násilí v rodině a následných možností, které děti mohou využívat.

2. S dětmi jsme rozebírali I praktické příklady, aby si uměly dobře představit, že tato pomoc je využitelná I pro ně samotné. Zároveň v rámci těchto akcí jsme komunikovali s učiteli a vedením školy, kde jsme se snažili také předat důležité informace, se kterými pedagogové mohou účinně doprovázet děti k potřebné pomoci. Pozitivní postřeh máme např. Z jednoho gymnázia, které jsme navštívili, kdy žáky tématika velmi zasáhla a spolu se svým kantorem nám nabídli spolupráci, kdy by se sami jako třída podíleli na pomoci týraným dětem (byli připraveni uskutečnit sbírku hraček pro potřeby našich psychologů při práci se zasaženými dětmi násilím). Tento moment je pro nás velmi důležitý, kdy děti samy začaly být iniciativní a mezi sebou si předávaly informace o možné pomoci. Hodnotíme to jako velmi dobrý výsledek, který jsme na počátku ani sami neočekávali.

3. Děti budou více využívat nabízené služby s možností řešení jejich obtíží. Během přednášek se nám děti hlásily převážně s tématy šikany a chtěly se informovat, jak mohou pomoci svému kamarádovi. V některých případech využily I internetovou poradnu se svými dotazy. V uplynulém období jsme zaznamenali nárůst dětských klientů s různými vážnými obtížemi související s naší cílovou skupinou. Děti měly možnost využít psychologických intervencí zejména pro práci s traumatem.

4. Zjištění úrovně námi používaných metod psychosociální práce v porovnání se zahraničím. Z norské zkušenosti jsme se především zaměřili, při práci s dětmi a zasaženými rodinami, na oblast dojednávání spolupráce a návazné péče mezi naším zařízením a příslušnými OSPODy. Již dlouhý čas se v naší praxi setkáváme s komplikacemi, jak účinně a efektivně nastavovat práci v návaznosti na intervence OSPOD. Vypracovali jsme metodický postup, jak toto zefektivnit a porovnávali jsme ho s postupy, které využívají v Norsku. Zjistili jsme, že některé oblasti metodiky jsou podobné s norskou praxí, ale některé norské aspekty jsou pro nás nové. Norský system je jinak nastavený než náš a dává velký důraz na souhru intervencí, které poskytuje odborné pracoviště a OSPOD. Tato norská praxe je pro nás velmi inspirativní a její praktickou podobu se budete snažit inplementovat do naší metodiky, bude ovšem nutná velmi úzká spolupráce s OSPODy – jak přesně věci nastavovat. Co se týká psychoterapeutických postupů, a využívaných psychologických nástrojů při práci s našimi klienty v porovnání s Norskou praxí zjišťujeme, že mají velmi dobrou úroveň. V současné době se norští odborníci při své práci orientují také na poznatky neuropsychologie a neuropsychoterapie, toto zjištění nás velmi potěšilo, neboť tento trend intenzivně sledujeme I na našem pracovišti. Je to velmi dobrá moderní cesta, jak propojit poznatky neurobiologie a aplikovaných psychoterapeutických přístupů.

5. Stáží získat zahraniční zkušenosti v oblasti systémové pomoci cílové skupině a moderních metod práce. Zde bychom se odkázali na bod č. 2.3., kde popisujeme jak systémovou, tak odbornou oblast.

6. Vydání metodiky pro efektivní zaměření práce pomoci dětem v praxi a nastavování potřebných změn v systém. V současné době se metodika vytváří, dochází ke komunikaci s pracovníky OSPOD, kteří se k metodice vyjadřují. Bylo uskutečněno setkání s vedoucími pracovníky OSPOD a Týmu pro ohrožené děti HK, kde bylo možné se k některým bodům metodické práce vyjádřit. Ze zpětné vazby pracovníků OSPOD vyhodnocujeme, že námi navrhované inovativní kroky velmi kladně hodnotí a jsou připraveni je zařazovat do praxe. Bude to však vyžadovat delší čas, ve kterém bude možné přenést tuto metodologii do praktického výkonu jednotlivých pracovníků OSPOD (školení, semináře, případové studie).

Další aktivity v rámci projektu: http://nomiahk.cz/udalosti/udalo-se/beseda-se-studenty-gymnazia/http://nomiahk.cz/udalosti/udalo-se/prednaska-pro-studenty/

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.