Analýza STEM (2017)

Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci programu Včasná pomoc dětem realizovala ve spolupráci s agenturou STEM analýzu zaměřenou na vybrané otázky v oblasti rané péče a krizové telefonické pomoci. Součástí analýzy bylo kvalitativní vyhodnocení podpořených projektů v rámci prvního programového období Včasné pomoci dětem. Průzkum odhalil také silné a slabé stránky projektů podpořených z programu v letech 2015–2016 a doporučení pro další programové období.

Oblast rané péče

Cílem analýzy v oblasti Rané péče bylo zmapovat možnosti rozšíření služeb rané péče i na jiná onemocnění či vrozené a genetické vady a zmapování nestátní neziskových organizací pro další cílové skupiny, které ranou péči neposkytují. Analýza se také zaměřila na poskytovatele rané péče, jejich potřeby a dostupnost i potřeby klientských rodin, dále pak na ochotu těchto poskytovatelů rozšířit svoje služby také pro další cílové skupiny dětí s postižením.

Oblast krizové pomoci

Cílem analýzy v oblasti Krizové telefonické pomoci bylo zmapovat cílové skupiny ze statistik krizových telefonických linek (věk, pohlaví, téma krize, typická řešení atd) a zjistit potřeby NNO pracující v této oblasti.

PrezentacE výsledků analýzy STEM: