PODPOŘENÉ ORGANIZACE A JEJICH PROJEKTY

V programovém období 2017–2019 je v prioritě Krizová pomoc podpořeno 10 organizací celkovou částkou 6 571 452 Kč.

Terénní krizová pomoc

Projekt se zaměřuje na děti a rodiny s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci.

Dovolte mi dětství

Projekt vede k rozšíření povědomí o možnostech pomoci v případech šikany, domácího násilí a dalších obtíží mezi děti a školský personál.

Rozšíření a zkvalitnění služeb Linky bezpečí

Projekt reaguje na stále se zvyšující poptávku dětí po on-line komunikačních kanálech, skrze které si hledají odbornou pomoc u Linky bezpečí. Stávající plně vytíženou e-mailovou poradnu a chatovou krizovou pomoc doplňuje ještě zapojení Linky bezpečí do projektu Nenech to být – anonymní možnost řešit šikanu na školách přímo propojená s e-mailovou poradnou organizace.

Mobilní Klub pro děti a mládež

Projekt rozšiřuje poskytování ambulantní sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež o terénní formu se zacílením na přiblížení odborné pomoci dětem do jejich přirozeného prostředí.

Dětem naproti

Projekt personálně (kvantitativně i kvalitativně) posílí stávající krizové centrum, zkvalitní a rozšíří dosud poskytované služby krizové pomoci pro děti a mládež, nabídne poradenství a pomoc při řešení problémů v souvislosti s kyberkriminalitou.

Arkáda pomáhá dětem

Projekt je zaměřen na rozšíření kapacity sociální služby Krizová pomoc s ohledem na klienty ve věku 11–15 let. Stěžejní částí projektu je inovativní kampaň, která je zaměřena na děti základních škol. Smyslem kampaně je informovat co největší počet dětí o této službě a motivovat je k jejímu využití v případě potřeby.

Nemusíš na to být sám! Zavolej, napiš, přijď.

Týrání a sexuální zneužívání dětí představuje závažný sociálně-patologický jev zasahující značné množství dětí, který si žádá odborné interdisciplinární ošetření s důrazem na individuální potřeby každého dítěte a jeho dysfunkční rodiny.

Krizová pomoc v přirozeném prostředí rodin z Domu tří přání s přesahem do ČR

Projekt je zacílen na rozšíření pomoci v rodině v krizi přímo v jejím prostředí, a to v rámci intenzivní přímé péče v terénu u rodin ze dvou zařízení organizace.

Posila pro dětské duše

Projekt reaguje na výrazně neuspokojené potřeby regionu v oblasti psychologické pomoci dětem. V krizovém centru je krizová pomoc zajišťována jediným psychologem.

Kamil pomáhá dětem v krizi

Realizace projektu umožňuje dětem zejména z regionů, kde nejsou standardní krizové služby dostupné, možnost konzultace s odborníkem v pro ně krizové či mimořádné situaci.