Konference 2018

Mimořádná Konference: Mezioborová spolupráce v krizové pomoci dětem, kterou pořádala NROS za účasti zástupců důležitých nevládních organizací a státní správy, v rámci projektu Včasná pomoc dětem financované z prostředků The VELUX Foundationse se konala 26. září 2018 v Praze.

Tématem konference byla mezioborová spolupráce v oblasti krizové pomoci dětem. Umožnila také představení nově vznikající Asociace poskytovatelů krizové pomoci, jejímž cílem je umožnit vzájemné sdílení zkušeností a zvýšení informovanost veřejnosti o možnostech péče o dítě v krizi.

Příspěvky přednášejících nabídly úhly pohledu různých aktérů vstupujících do péče o dítě v krizi od soudce, přes dětského psychiatra, zástupce policie, zástupce neziskové organizace a zástupce OSPOD. Ohlédnutí za konferencí vám nabídne Sborník příspěvků.

Účastníci byli seznámeni zástupci STEM s výsledky výzkumu zaměřeného na služby krizové pomoci pro děti, z níž vyplynulo, že:

  • nejčastěji využívaná krizová pomoc dětmi je online – telefon, email, internetové formy a to zejména z důvodů důvodu osamění, nedostatku přátel, z nedostatku zájmu rodiny a hádek;
  • část organizací krizové pomoci a azylových domů je ve své práci limitována nedostatkem kapacit a také nedostatky v pokrytí;
  • o nestátních krizových organizacích pomoci dětem někdy slyšela méně než polovina veřejnosti, důvodem možného oslovení krizové organizace pomoci dětem uvádí tři čtvrtiny veřejnosti na prvním místě problém s drogami, na druhém, s výrazným odstupem, domácí násilí či týrání.

Anotace příspěvků A PREZENTACE PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

Mgr. Jitka Uhrová, STEM Ústav empirických výzkumů, z.ú.

Příspěvek STEMu představí výsledky výzkumu zaměřeného na služby krizové pomoci pro děti. Výzkum tvořily 3 výzkumné akce: průzkum poskytovatelů krizové pomoci dětem; průzkum poskytovatelů služby azylový dům, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a ZDVOP; průzkum názorů veřejnosti na službu krizové pomoci dětem. Připravená prezentace zachytí nejen základní zjištění výzkumu, ale také vzájemné porovnání zkušeností poskytovatelů krizové pomoci z různých typů zařízení. Videozáznam příspěvku  Celá prezentace příspěvku.

Mgr. Lucie Zelenková, Linka bezpečí; Bc. Zuzana Lešková, Centrum krizové intervence Spirála; Mgr. Lukáš Eisenvort, Diakonie Západ

V tomto příspěvku Vás zástupci zakládajících organizací seznámí s dosavadními kroky podniknutými k založení Asociace poskytovatelů krizové pomoci (APKP) zastřešující poskytovatele krizové pomoci pro děti. Dozvíte se, proč Asociace vzniká, proč se NNO rozhodli ve vzniku angažovat, jaké vidí výhody v její existenci apod. Videozáznam příspěvku  Celá prezentace příspěvku. 

Mgr. Miroslav Bubeník, ředitel NOMIA, z.ú., Hradec Králové

Obsahem příspěvku bude praxe dětského krizového centra a psychologické poradny organizace Nomia. Důraz bude kladen na problematiku rozvodů, často spojenou s projevy násilí, kterému jsou děti přímo nebo nepřímo vystaveny. Příspěvek také poskytne srovnání některých oblastí pomoci dětem poskytované v ČR a v Norsku. Videozáznam příspěvku  Celá prezentace příspěvku.

MUDr. Veronika Zagatová, metodička projektu Ministerstva zdravotnictví ČR

Příspěvek představí projekt Ministerstva zdravotnictví ČR s názvem Podpora zavedení nových služeb v oblasti péče o pedopsychiatrické pacienty. Projekt má v pilotních zařízeních ověřit  komunitní péči multidisciplinárních týmů o děti a adolescenty s duševním onemocním. Tyto týmy mají několik funkcí; představují mezičlánek mezi primární péčí a lůžkovou péčí, zajišťují včasnou diagnostiku duševních poruch, poskytují pomoc dětem a jejich rodinám v rámci prevence rozvinutí psychiatrické problematiky a věnují se také tématu hospitalizace. V příspěvku se dozvíte více o všech cílech a metodách projektu.Videozáznam příspěvku  Celá prezentace příspěvku.

Mgr. Markéta Kalousková, Policejní prezidium ČR

Obsahem příspěvku bude dítě v krizi z pohledu Policie ČR tj. každé dítě, na kterém bylo spácháno protiprávní jednání, ale také každé, které se protiprávního jednání dopustilo.  Příspěvek se bude věnovat krizi dítěte jako množině všech okolností, pro které se stalo zvlášť zranitelnou obětí, nebo které přispěly k jeho protiprávnímu jednání. Příspěvek zdůrazní nutnost mezioborové spolupráce se státními i nestátními subjekty.

Mgr. Dagmar Kubičíková, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí v Praze 8

Příspěvek se dotkne některých aktuálních problémů v praxi OSPOD a naznačí i praktické, již osvědčené náměty na jejich řešení. Představí některé nové trendy a metody práce, které se již v praxi ukázaly jako jednoduché a funkční.  Autorka se dotkne dobré praxe mezi OSPOD a dalšími subjekty v plné šíři výkonu SPOD a podrobněji se pozastaví u problematiky soudních sporů o děti a nastavené funkční mezioborové spolupráce v Praze 8. Videozáznam příspěvku

JUDr. Soňa Soukupová, opatrovnická soudkyně a předsedkyně Okresního soudu v Chrudimi.

Příspěvek se bude věnovat formě interdisciplinární spolupráce inspirované Cochemským modelem. Jejím cílem je řešení soudních sporů tak, aby nedocházelo k vydávání soudních rozhodnutí bez bližšího řešení konkrétní rodinné situace. Autorka představí interdisciplinární spolupráci jako nástroj k posílení pozitivních morálních hodnot a vzájemného respektu ve společnosti. Videozáznam příspěvku  Celá prezentace příspěvku.