Vzdělávání pro oblast krizové pomoci

Nadace rozvoje občanské společnosti Vám nabízí účast na cyklu vzdělávacích seminářů, které jsou určeny všem, kteří pracují v oblasti krizové pomoci pro děti. Cyklus seminářů včetně témat byl sestaven na základě dotazníkového šetření mezi pracovníky v krizové pomoci. Jedná se o neakreditované semináře sestavené lektory tzv. na míru.

Vzdělávací akce jsou školeny zkušenými lektory, kteří mají bohaté zkušenosti v oboru a praxi v daných oblastech. Účast na všech seminářích je účastníkům v rámci programu Včasná pomoc dětem poskytována zdarma.

Účastník se může zúčastnit celého vzdělávacího cyklu nebo jen vybraných kurzů. Počet účastníků se u jednotlivých kurzů může dle náročnosti kurzu měnit, prosím věnujte tomuto pozornost. Z jedné organizace je možné na každý seminář přihlásit jednoho účastníka. Zbylá místa budou nabízena dle naplnění kapacity semináře.

Stáhněte si přihlášku ke vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ:

 • Právní rámec

Dvoudenní kurz účastníkům poskytne ucelený přehled nejdůležitější právní úpravy rodinného práva se zaměřením na ochranu nezletilých dětí v rozvodových konfliktech (jednotlivě pak práva a povinnosti nezletilých dětí a rodičů, zájem dítěte, rozvod manželství a související výchova a výživa nezletilých dětí po rozvodu manželství, styk nezletilých dětí s rodiči, cochemská praxe, vypořádání společného jmění manželů). Dále bude kurz věnován tématům, jako je sociálně právní ochrana dětí a domácí násilí. V kurzu bude rovněž zmíněna problematika trestné činnosti v případech, kdy jejím pachatelem nebo obětí je dítě. V průběhu školení budou uváděny reálné případy z právní praxe a související soudní judikatura.

Lektor: Mgr. Petra Andršová, advokát se samostatnou advokátní praxí v Hradci Králové specializující se zejména na rodinné právo. Mgr. Petra Andršová je rovněž členem Unie rodinných advokátů.
Termín: 28. 8. – 29. 8. 2018  (kurz je dvoudenní)
Počet účastníků: max. 25 osob

 • Náročné životní situace

Cílem dvoudenního bloku je seznámit frekventanty s významnými situacemi, které mohou v životě dětí představovat nadměrnou zátěž a vyžadovat odbornou intervenci. Budou probrány nejčastější zdroje zátěže pro děti v prostředí rodiny, školy, vrstevnických vztahů, ale i kyberprostoru. Důraz bude kladen na rozpoznání potřeb dětí v různých náročných situacích a volbu vhodných způsobů k naplnění těchto potřeb. Účastníci kurzu budou seznámeni s rizikovými aspekty jednotlivých situací, s prožitky dětí v takových situacích. Během kurzu budou posíleny jejich teoretické znalosti i praktické kompetence pro přímou práci s dítětem. Očekávanou součástí vzdělávacího bloku bude aktivní účast frekventantů zacílená na posílení jejich odborných dovedností, ale i vlastní prožitkovou zkušenost.

Lektorky: Mgr. Petra Hackerová, psycholožka a terapeutka Dětské krizové centrum

               Mgr. Anna Rollová,  psycholog, krizový intervent Linky důvěry Dětského krizového centra
Termín: 17. 9. – 18. 9. 2018 (kurz je dvoudenní)

Počet účastníků: max. 20 osob

 

 • Základy systemické práce s dětmi a dospívajícími – Akreditace: ANO

Program kurzu vychází převážně ze systemického přístupu a je zaměřen na rozvoj vědomostí a trénink dovedností potřebných pro práci pomáhajících profesionálů s dítětem. Teoretická část kurzu je zaměřena na uvědomění si své role při práci s dítětem a dospívajícím a na ujasnění si základních teoretických východisek, ze kterých se při takovéto práci vychází. Obsah kurzu se zaměřuje na jednotlivé věkové kategorie a jejich specifika. Kurz je sestaven tak, aby účastníkům poskytnul návod, jak trávit čas s dítětem či dospívajícím smysluplně a jak zajistit, aby naše spolupráce byla pro dítě užitečná, bezpečná a navíc dítě zaujala. Techniky, které budeme v kurzu probírat, pracují s dětskou kresbou, fantazií, s pohádkovými příběhy a využívají i dětskou pohybovou aktivitu.

Lektorka: Mgr. Petra Meisnerová, supervizorka, lektorka, psycholožka Hermés Group Praha, soukromá praxe
Termín: 15. 10. – 16. 10. 2018 (kurz je dvoudenní)
Počet účastníků: max. 18 osob

 

 • Formy krizové komunikace

Kurz vychází z obecných poznatků o lidské krizi (v různých věkových skupinách) a z  poznatků o potřebách lidí s krizovými situacemi adekvátně zacházet – chránit se v nich a také pomocí krizí růst a rozvíjet svůj vlastní potenciál. Tyto poznatky budou aplikovány na specifika školního a rodinného prostředí, kde jsou děti, mladí lidé, učitelé a rodiny spojující více generací. Ukážeme si možnosti, jak s krizovými situacemi pracovat s jednotlivcem, školní třídou, rodinou, případně s takovým systémem jako je škola či pracoviště.

Frekventant dvoudenního setkání se naučí lépe se orientovat v krizových situacích a nasměrovat účastníky krize ke vhodné formě pomoci. Součástí workshopu budou ukázky rozhovorů s lidmi v krizi s jasným pojmenováním postupu při krizové pomoci.

Lektorka: PhDr. Daniela Vodáčková, lektorka, supervizorka, psychoterapeutka, vysokoškolská pedagožka, Remedium
Termín: 20. 11. – 21. 11. 2018 (kurz je dvoudenní)
Počet účastníků: max. 18 osob

Závazné podmínky pro účastníky semináře pořádaného Remediem najdete zde.

 

 • Hranice krizové pomoci

Cílem kurzu je seznámit frekventantky a frekventanty teoreticky a prakticky s úkoly, které jsou v krizové intervenci formulovány (viz Myer, Lewis, James, 2013) a tím posílit povědomí o vodítkách pro posouzení hledání hranic krizové pomoci oproti dalším způsobům práce s klientkami a klienty. Tyto úkoly budou zasazeny do Sedmistupňového modelu krizové intervence (Roberts, 2005), který není v kontextu česky psané odborné literatury tolik rozšířen. Kurz by tak kromě zvýšení povědomí o hranicích krizové intervence / krizové pomoci, měl umožnit frekventantkám a frekventantům rozšířit povědomí o modelech práce s lidmi v krizi.

Lektor: Mgr. Jan Kaňák, lektor Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú., lektor působí na poli krizové intervence od roku 2004 (telefonická krizová intervence, krizová intervence face to face), krizovou intervenci přednáší na HTF UK, lektoruje ve výcviku Sdružení Linka bezpečí (téma Spiritualita v krizové intervenci) a v rámci Poradny Vigvam (ztráta u dětí).

Termín: 4.12. – 5. 12. 2018 (kurz je dvoudenní)

Počet účastníků: max. 20 osob

—————————————————————————————————

PRAKTICKÉ INFORMACE:

 • Veškeré nabízené kurzy jsou zdarma.
 • Kurzy nejsou akreditované, kromě kurzu Vývojová psychologie.
 • Bližší instrukce ev. studijní materiály týkající se jednotlivých kurzů budou účastníkům zaslány cca týden jejich konáním.
 • Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování semináře/ osvědčení o akreditaci.
 • Během konání kurzu Vám nabídneme drobné občerstvení: kávu, čaj, vodu, sušenky atp.
 • Budete mít možnost objednat oběd z restaurace dle denní nabídky nebo možnost ohřát si přinesený obědu v mikrovlnné troubě, oběd si účastník hradí sám.
 • Místo konání: Václavka – Vzdělávací středisko NROS (Na Václavce 1135/9, Praha 5). Středisko nemá bezbariérový přístup.
 • Časový harmonogram seminářů: 9.30–16.30 (prezence od 9.00) – změna dle požadavku lektora je možná.
 • V případě dotazů k seminářům a přihlášení se obracejte na koordinátorku programu Lenku Klopcovou na e-mailu: lenka.klopcova@nros.cz.