O programu

Včasná pomoc dětem je grantový program Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS), financovaný z prostředků The VELUX Foundations. Program je zaměřený na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku v České republice v oblasti služeb rané péče a v oblasti krizové pomoci.

Program byl prvně realizován v letech 2015–2016. Nyní probíhá druhé programové období (2017–2019). Další programová výzva pro období červenec 2019 – červenec 2021 bude vyhlášena na jaře 2019.

Cílem programu je zaručit dětem s postižením a dětem ohroženým sociálně patologickými jevy, aby mohly vyrůstat v přirozeném prostředí pečující rodiny nebo náhradní rodiny, a také přispět k předcházení umísťování takto ohrožených dětí do institucionální péče. Včasná intervence vede k lepší možnosti pomoci dětem i rodině a naplnění tohoto cíle. Záměrem programu bylo rozšířit dostupnost služeb prioritních oblastí, posílit kapacitu poskytovatelů služeb v prioritních oblastech, posílit odbornost poskytovatelů a podpořit spolupráci napříč specializovanými institucemi.

ZÁMĚR PROGRAMU VČASNÁ POMOC DĚTEM
 • Rozšířit dostupnost služeb prioritních oblastí.
 • Posílit kapacitu poskytovatelů služeb v prioritních oblastech.
 • Podpořit přenos zahraničních zkušeností do ČR.

Priorita Služby rané péče

Cílová skupina: Dítě raného věku (0–7 let) se zdravotním postižením, pečující osoby, členové rodin těchto dětí, pracovníci služeb rané péče, osoby prvního kontaktu s rodiči po diagnostikování zdravotního ohrožení či postižení dítěte.

CELKOVÝ CÍL PRIORITY:
 • Zvýšit počet dětí/rodin využívajících tyto služby.
 • Zajistit nebo rozšířit kapacity poskytovatelů a zabezpečit zvyšování kvality poskytovaných služeb.
 • Zajistit nebo rozšířit síť služeb tam, kde je nejvíce potenciálních a neuspokojených zájemců o službu (kterým z kapacitních důvodů nemohou vyhovět stávající poskytovatelé nebo v místech, kde služby neexistují) – předpokládáme, že to budou služby pro rodiny dětí se zdravotním, mentálním, tělesným, smyslovým a kombinovaným postižením.
 • Zvýšit u existujících poskytovatelů počet kvalifikovaných odborníků, jako jsou speciální pedagogové, sociální pracovníci, psychologové, terapeuti a další potřebné odborné profese.
 • Podpořit programy zaměřené na spolupráci s institucemi prvního kontaktu a péče o ohrožené děti – odbor sociálních služeb, porodnice, pediatři, kojenecké ústavy, ústavy sociální péče a střediska pro náhradní rodinnou péči.
 • Podpořit přenos zahraničních zkušeností do ČR.
 • Využít inovativní formy pro informování rodičů a veřejnosti o možnosti využití služeb poskytovatelů rané péče.

Priorita Krizová pomoc

Cílová skupina: Děti a mládež do 18 let věku ohrožené týráním, zneužíváním nebo jinou akutní nepříznivou situací, která vyžaduje krizovou pomoc prostřednictvím kvalifikovaného odborného centra.

Celkový cíl priority:
 • Zvýšit počet dětí, ke kterým se odborná pomoc dostane.
 • Zajistit nebo rozšířit kapacity ambulantních (detašovaná pracoviště) a pobytových služeb krizových center a zabezpečit zvyšování kvality poskytované služby
 • Zvýšit počet krizových center a dostupnost specializovaných pracovišť, která mezi sebou spolupracují a dokážou zabezpečit dostatečné pokrytí služby v rámci České republiky.
 • Zvýšit počet kvalifikovaných odborníků v existujících krizových centrech, jako jsou psychologové, sociální pracovníci, psychoterapeuti a další potřebné odborné profese.
 • Nastavit kvalitní a fungující systém spolupráce mezi zainteresovanými institucemi.
 • Podpořit přenos zahraničních zkušeností do ČR.
 • Využít inovativní formy pro informování dětí a rodičů o možnosti využití služeb krizových center.

Doplňkové cíle PROGRAMU

NROS si v rámci programu Včasná pomoc dětem stanovila kromě regrantování finančních prostředků pro organizace pracující v obou prioritních oblastech i další cíle. Podpořené organizace budou na plnění těchto cílů s NROS aktivně spolupracovat.

Mezi tyto doplňkové cíle patří:

 • Participace na založení střešní organizace pro oblast Krizová pomoc.
 • Podpora střešní organizace pro oblast Služby rané péče.
 • Vytvoření půlročního vzdělávacího modulu pro pracovníky v obou prioritních oblastech.
 • Participace na dvou konferencích rané péče.
 • Překlady zahraniční literatury pro obě oblasti.
 • Zvýšení publicity tématu rané péče a krizové pomoci.