Změny v projektu

Provádění změn v projektu se řídí pravidly, která určuje Smlouva o nadačním příspěvku. Všechny změny v projektu je příjemce povinen oznamovat písemně na e-mail. Obsahové změny lze popsat buď v těle e-mailu či ve wordovém dokumentu, finanční změny je třeba zanést do formuláře změny (NROS_VPD_formulář změny) a ten elektronicky zaslat na naši adresu infovpd@nros.cz.

Změny malého rozsahu

Jde o změny, které neovlivní celkový význam projektu, např. nepodstatné změny v harmonogramu, změna kontaktních údajů, změna realizátora/koordinátora projektu, změna čísla účtu. Je potřeba potvrzení ze strany NROS. Tyto změny je možné nahlásit kdykoliv v průběhu realizace projektu, nejpozději však v průběžné nebo závěrečné zprávě o realizaci projektu.

Změny velkého rozsahu

Jde o změny, které výrazně ovlivní celkový význam projektu, např. změna identifikačních údajů příjemce (změny názvu, sídla organizace, statutárního orgánu), změna doby realizace projektu, významné změny aktivit projektu (zrušení aktivity, změna charakteru aktivity), výrazné změny v rozsahu cílové skupiny apod. Tyto změny je nutné NROS nahlásit nejpozději 30 kalendářních dní před jejich uskutečněním a jsou ošetřeny Dodatkem ke Smlouvě (vystaví NROS).