Pro žadatele

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) ve spolupráci s The VELUX Foundations vyhlašuje výzvu k podávání projektových žádostí do programu Včasná pomoc dětem. Program je zaměřený na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do osmnácti let věku, žijícím v České republice, ve dvou prioritních oblastech: Krizová pomoc a Služby rané péče.

Cílem programu je zaručit dětem s postižením a dětem ohroženým sociálně patologickými jevy, aby mohly vyrůstat v přirozeném prostředí pečující rodiny nebo náhradní rodiny, a také přispět k předcházení umisťování takto ohrožených dětí do institucionální péče. Včasná intervence vede k lepší možnosti pomoci dětem i rodině k naplnění tohoto cíle.

Záměr programu Včasná pomoc dětem

• Rozšířit dostupnost služeb prioritních oblastí
• Posílit kapacitu poskytovatelů služeb v prioritních oblastech
• Podpořit přenos zahraničních zkušeností do ČR

V rámci programu Včasná pomoc dětem budou žadatelé do výběrového řízení předkládat k posouzení projekt, na jehož realizaci požadují poskytnutí nadačního příspěvku. Projekt musí představovat jasně vymezenou aktivitu nebo soubor aktivit, prostřednictvím kterých mají být dosaženy předpokládané cíle, tedy určitý pozitivní posun ve vybraných oblastech. Do výběrového řízení mohou žadatelé předložit projektové žádosti na realizaci dvouletých projektů.

Termín spuštění pro podávání žádostí: 11. 3. 2019

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 23. 4. 2019 do 16 hodin
Maximální výše grantu: 700 000 CZK
Délka realizace projektu: 24 měsíců
Zahájení realizace projektu: 1. 7. 2019
Konec realizace projektu: 30. 6. 2021
Podepsání smlouvy s úspěšnými žadateli: červen 2019

 

Veškeré podrobnosti k výzvě a podmínky pro podání žádosti najdete v textu Výzvy a v Příručce pro žadatele.

Žádost se podává na předepsaném Formuláři žádosti. Formulář byl aktualizovaný ke dni 12. 3. 2019.