Dobrý start!

Projekt je zaměřen na včasnou podporu rodiny a vývoje dítěte s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením včetně dětí s PAS od 0 do 7 let. Zaměříme se především i na rodiny, žadatele o službu, kterým nelze poskytnout službu z důvodu naplněné kapacity. Rodiny získají podporu již po sdělení diagnózy. S tím souvisí i zvýšení kvalifikovaného […]

Společně dojdeme dál

Projekt zajistí hlubší výměnu zkušeností se zahraničními partnery. Oblastí zájmu bude především hodnocení psychomotorického vývoje a metody práce s dítětem s postižením. Transfer zahraničních zkušeností proběhne formou výměnných stáží a lektorování zahraničních přednášejících. Aby se inovativní metody práce s dítětem dostaly i k rodičům, uspořádáme pro ně workshopy či přednášky. Projekt dále přinese zajištění kapacity […]

Být u všech včas

Navazujeme na předchozí projekt Včas u všech dětí, jehož cílem bylo zvýšení informovanosti rodičů o screeningu sluchu, sluchových vadách a naší službě raná péče. Díky němu se na nás obrací více rodičů, jejichž dítě buď prochází screeningem sluchu nebo u něhož byla aktuálně sluchová vada potvrzena. Chceme, aby každá rodina získala službu rané péče co […]

Raná péče Diakonie Praha – rozšíření přímé péče pro rodiny Plzeňského kraje

Projekt reaguje na aktuální poptávku po službách Rané péče Diakonie Praha. Na čekací listě je mnoho rodin, které často čekají na zahájení služby i několik měsíců, a to z důvodu nedostatečného financování, resp. ne-rozšiřování sociálních sítí jednotlivých krajů. Pro rodiny, které se ocitají v obtížné životní situaci je tento dlouhodobě neuspokojivý stav značně frustrující. Rádi […]

Včasná a odborná raná péče pro děti s PAS

Pro minimalizaci důsledků zdravotního postižení je třeba péče rodiny se spoluprací s erudovanými odborníky za použití nových poznatků a moderních kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Taková raná péče značně pozitivně ovlivní kvalitu budoucího života dítěte s PAS. Proto musí být na poskytování služby rané péče základní požadavek včasnost, bezodkladnost, odbornost a týmovost včetně zapojení rodičů. Co […]

Zkvalitnění a rozšíření služby rané péče pro rodiny dětí s tělesným a kombinovaným postižením

Rozšířením kapacity rané péče nabídneme potřebnou podporu většímu počtu rodin v Jihočeském kraji, zároveň posílíme multidisciplinární tým o nové odborníky z oblasti psychologie a další poradkyni rané péče. Pomocí vzdělávání zvýšíme odbornost poradců rané péče. Budeme informovat pediatry i širokou veřejnost o možnostech služby rané péče prostřednictvím informačních materiálů. Web organizace: www.arpida.cz

Posílení aktivit rané péče pro rodiny s dětmi s PAS, PK a SI v Pardubickém kraji

Projekt reaguje na potřeby dětí s PAS, PK a SI (shodné s potřeby rodin – plynoucí ze zakázek při stanovení individuálních plánů) v rámci sociální služby rané péče v Pardubickém kraji. Zahrnuje ucelený soubor podpůrných aktivit v oblasti rozvoje komunikace a sociálních dovedností (oblastí, ve kterých děti z této cílové skupiny nejvíce selhávají). Tyto aktivity […]

Blíže dětem – více radosti

I MY pomáhá 70 dětem a jejich rodinám v Jihočeském kraji. Dětem od 0-7 let s mentálním, fyzickým postižením, autismem či dětem s opožděným a ohroženým vývojem. I MY chce ranou péči dostat blíže k potřebným dětem, zefektivnit a poskytovat ji min. 15 novým rodinám dětí mladších 3,5 let. Obsahem projektu je zvýšení počtu dětí, […]

EDA pomáhá včas, kvalitně a komplexně

Projekt je zaměřen na posílení kapacity služby rané péče v Praze a Pardubickém kraji. V těchto regionech je služba rané péče dlouhodobě podfinancovaná. Nabídneme podporu více rodinám, včas a v období, kdy to nejvíce potřebují. Současně prostřednictvím vzdělávání zvýšíme odbornost týmu poradkyň rané péče. Klientům nabídneme specializované služby dalších odborníků a terapeutů. Inovativní osvětovou kampaní […]

Časná komplexní podpora

Navýšení úvazku kvalifikovaných odborníků služby rané péče zajistí časnou, komplexní a intenzivní podporu rodinám, jejichž dítěti bylo diagnostikováno vzácné nervosvalové onemocnění nebo kde se rodina ocitá v krizi z důvodu zhoršeného zdravotního stavu dítěte. Tým odborníků který, je složen z poradce rané péče, psychoterapeuta a fyzioterapeuta se bude intenzivně věnovat rodinám od sdělení dg. po […]

Využití VTI v rodinách dětí s autismem

Projekt je zaměřen na inovativní postup při poskytování služby rané péče pro 12 klientů s autismem a jejich rodin z Jihočeského kraje. Díky speciální metodě ‚Videotrénink interakcí (VTI)‘ budeme intenzivně pomáhat v domácím prostředí tam, kde mají rodiče obtíže při výchově a vedení svých dětí. Mnoha výzkumy je doloženo, že VTI je velmi účinná metoda […]

Posila pro dětské duše 2

Pokračování úspěšného projektu realizovaného v rámci VPD. Jedná se o posilnění krizového centra o druhého psychologa, díky kterému došlo k navýšení počtu dětí, kterým jsme mohli pomoci o více než 100. V rámci prevence se podařilo zachytit téměř 20 ohrožených dětí, které by jinak zůstaly bez pomoci. Dále se výrazně zkrátily čekací lhůty. Jedná se […]

Magnet – mobilní klub pro děti a mládež II

Projekt čerpá z dobré praxe mobilního klubu, který přibližuje soc.službu NZDM do menších lokalit v regionu, s cílem přiblížit dětem a mladým dospělým odbornou pomoc v jejich přirozeném prostředí. Klub cílí na prevenci vzniku krizových situací, nabízí kontakt s odborným pracovníkem i napojení na odbornou krizovou pomoc. V souvislosti s proměnou životního stylu a komunikace […]

Krizová pomoc pro děti

Projekt podpoří děti a rodiny s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Děti a dospívající patří k rizikovým skupinám, které jsou více ohroženy dopady rizikového prostředí. Zároveň ve velké většině nedisponují znalostmi a zkušenostmi, které by jim mohly pomoci tyto rizika eliminovat či vyhledat odbornou pomoc. I když je tato pomoc přístupná není […]

Arkáda pomáhá dětem II.

Projekt je zaměřen na posílení kapacity služby Krizová pomoc pro klienty ve věku od 11 – 18 let (pozice psychologa a terapeuta). Důležitou součástí projektu je inovativní kampaň na ZŠ a SŠ, která si klade za cíl zvýšit informovanost o dostupné krizové pomoci mezi dětmi. Pro větší atraktivitu je v kampani zahrnutá soutěž, při které […]

Více pomoci pro děti s trápením

U tolika dětí je nutná intervence do jejich životní situace tak, aby dostaly větší šance do života! Díky tomuto projektu navýšíme kapacitu našich služeb a posílíme náš tým o dalšího psychologa a sociálního pracovníka. Dále zkvalitníme naši práci s klienty formou důslednější intervize a vzájemného učení. A podpoříme multioborovou spolupráci cestou „cochemské praxe“ (ve spolupráci […]

Krizová intervence pro děti a jejich rodiny

Projekt by měl přispět k rozšíření a větší dostupnosti ambulantní služby krizové pomoci pro děti a jejich rodiny v regionu Kutná Hora a Kolín, a to navýšením krizových pracovníků – psychologů pro práci s dětmi. V rámci krizové intervence tváří v tvář a emergentní psychoterapie nabízí dětem a rodinám zpracování krize individuálně i v kontextu […]

Stávám se hrdinou v krizových situacích

Projekt zvyšuje kompetence dětí ve zvládání krizových životních situací či v jejich předcházení zavedením jedinečného multimediálního produktu. Zaměřuje se na děti ohrožené sociální izolací, kterým pomáhá prostřednictvím krizových intervencí nebo dlouhodobé psychologické podpory. Zároveň posiluje spolupráci se školami za pomocí preventivních programů, jejichž prostřednictvím se děti dozví, na koho se v obtížných situacích obrátit. Web […]

Krizová pomoc – první krok na cestě z pekla týrání, zneužívání, ohrožení dětí.

Týrání a sexuální zneužívání dětí představuje závažný sociálně-patologický jev devastující vývoj dětí; zasahuje značné množství dětí; nutné je odborná péče s důrazem na individuální potřeby každého dítěte a jeho dysfunkční rodiny; zajištění bezpečí a ochrana dětí před dalším násilím a před potrestáním za prolomení mlčení. Nedostačující je stávající síť krizových center v ČR pro děti; […]

Zvýšení dostupnosti krizové chatovací služby Linky bezpečí

Projekt je zaměřen na pomoc dětem a mladým v řešení jejich těžkých životních situacích prostřednictvím rozšíření kapacity krizové chatovací služby Linky bezpečí a zpuštěním pasivní poradny, kde si děti mohou samy najít řešení na svůj problém díky edukativním videím. Web organizace: www.linkabezpeci.cz

Krizová pomoc ohroženým dětem

Záměrem projektu je zvýšit dostupnost a efektivitu krizové pomoci pro děti a jejich rodiny přímo v jejich rodinném prostředí. Zvýšením dostupnosti přímé práce terénního sociálního pracovníka dlouhodobě podporujeme sanaci rodiny a zvyšujeme počet dětí ke kterým se odborná pomoc dostane. Využitím inovativních forem informovaní o mapě ohrozenedite.cz usnadníme přístup k informacím o krizové pomoci dětem […]

Včas u všech dětí

Projekt se snaží vytvořit funkční systém vyšetření sluchu všech novorozenců v ČR. Pokud se vyšetření neuskuteční, zásadním způsobem limituje kvalitu života dítěte i jeho rodiny a má dopad i na celou společnost.

Rozšíření kapacity pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením

Projekt je zaměřen na rozšíření kapacity služby rané péče v Praze, Středočeském, Ústeckém a Pardubickém kraji.

Nejste v tom sami – poskytování rané péče rodinám dětí s poruchou autistického spektra

Projekt zvýší dostupnost služby raná péče rodinám dětí s PAS.

Zkvalitnění služby rané péče pro rodiny dětí s PAS

Projekt Zkvalitnění služby rané péče pro rodiny dětí s PAS poskytne podporu 24 rodinám dětí s PAS prostřednictvím aktivit zaměřených na rozvoj sociálních dovedností a smysluplného trávení volného času.

Rozvoj podpůrných opatření pro děti s PAS

Do projektu zapojíme minimálně 120 rodin s dětmi s PAS a rozšíříme tým pracovníků rané péče o kvalifikovaného logopeda a koordinátorku půjčovny pomůcek.

Nejste v tom sami

Projekt se zaměřuje na rozšíření služby a posílení kapacity rané péče v Moravskoslezském kraji a na pomoc rodinám s dětmi s autismem prostřednictvím specifické terapeutické metody O.T.A.RS.

Spolu jedeme dál!

Projekt je zaměřen na včasnou podporu vývoje dítěte s mentálním a kombinovaným postižením včetně dětí s PAS od narození do 7 let věku v Olomouckém kraji.

Nenechme rodiny čekat bez pomoci

Prostřednictvím nového modelu služby rané péče rodinám nabídneme zpočátku intenzivnější podporu, aby rodina dříve sama zvládala dobře přijímat a podporovat své dítě.

Kvalitou k udržení a rozvoji rané péče v Kraji Vysočina

Projekt bude realizován jako komplexní podpora rodiny, a to i s použitím nových přístupů ze zahraničí.

Šance vidět svět

Projekt je zaměřen na záchyt dětí s ohroženým vývojem, s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením od narození do 7 let věku a jejich včasnou podporu.

Dostupná raná péče

Minimalizace důsledků zdravotního postižení formou rané péče v nejpřirozenějších podmínkách pečující rodiny ovlivní značně pozitivně kvalitu budoucího života dítěte s PAS.

Terénní krizová pomoc

Projekt se zaměřuje na děti a rodiny s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci.

Dovolte mi dětství

Projekt vede k rozšíření povědomí o možnostech pomoci v případech šikany, domácího násilí a dalších obtíží mezi děti a školský personál.

Rozšíření a zkvalitnění služeb Linky bezpečí

Projekt reaguje na stále se zvyšující poptávku dětí po on-line komunikačních kanálech, skrze které si hledají odbornou pomoc u Linky bezpečí. Stávající plně vytíženou e-mailovou poradnu a chatovou krizovou pomoc doplňuje ještě zapojení Linky bezpečí do projektu Nenech to být – anonymní možnost řešit šikanu na školách přímo propojená s e-mailovou poradnou organizace.

Mobilní Klub pro děti a mládež

Projekt rozšiřuje poskytování ambulantní sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež o terénní formu se zacílením na přiblížení odborné pomoci dětem do jejich přirozeného prostředí.

Dětem naproti

Projekt personálně (kvantitativně i kvalitativně) posílí stávající krizové centrum, zkvalitní a rozšíří dosud poskytované služby krizové pomoci pro děti a mládež, nabídne poradenství a pomoc při řešení problémů v souvislosti s kyberkriminalitou.

Arkáda pomáhá dětem

Projekt je zaměřen na rozšíření kapacity sociální služby Krizová pomoc s ohledem na klienty ve věku 11–15 let. Stěžejní částí projektu je inovativní kampaň, která je zaměřena na děti základních škol. Smyslem kampaně je informovat co největší počet dětí o této službě a motivovat je k jejímu využití v případě potřeby.

Nemusíš na to být sám! Zavolej, napiš, přijď.

Týrání a sexuální zneužívání dětí představuje závažný sociálně-patologický jev zasahující značné množství dětí, který si žádá odborné interdisciplinární ošetření s důrazem na individuální potřeby každého dítěte a jeho dysfunkční rodiny.

Krizová pomoc v přirozeném prostředí rodin z Domu tří přání s přesahem do ČR

Projekt je zacílen na rozšíření pomoci v rodině v krizi přímo v jejím prostředí, a to v rámci intenzivní přímé péče v terénu u rodin ze dvou zařízení organizace.

Posila pro dětské duše

Projekt reaguje na výrazně neuspokojené potřeby regionu v oblasti psychologické pomoci dětem. V krizovém centru je krizová pomoc zajišťována jediným psychologem.

Kamil pomáhá dětem v krizi

Realizace projektu umožňuje dětem zejména z regionů, kde nejsou standardní krizové služby dostupné, možnost konzultace s odborníkem v pro ně krizové či mimořádné situaci.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace