Malé granty pro organizace poskytující služby rané péče

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) ve spolupráci s Asociací rané péče České republiky, z. s. (ARP ČR) vyhlašuje výzvu k podávání grantových žádostí v rámci programu Včasná pomoc dětem. Výzva je určena pro nestátní neziskové organizace, které poskytují služby v oblasti rané péče s platnou registrací dle zákona.  

Finanční příspěvky v této výzvě budou určeny výhradně na pokrytí nákladů spojených s Šetřením kvality služby prováděným Asociací rané péče České republiky, z. s. (ARP ČR), eventuálně na Opakované šetření kvality služby po uplynutí doby platnosti garance.

Obecné podmínky a pravidla výzvy

 • Příspěvky budou poskytovány průběžně počínaje 1.1.2019 do konce roku 2020 nebo do vyčerpání alokovaných finančních prostředků (120 000 Kč).
 • Projektová žádost musí být vyplněna na určeném formuláři žádosti, který stanoví NROS.
 • Povinnou přílohou žádosti je Potvrzení vystavené ARP ČR.
 • Žádost se podává v elektronické podobě a to jako 2 dokumenty (1. ve formátu .xls/.xlsx a 2. ve formátu .pdf). Formulář žádosti je třeba vyplnit, vytisknout, opatřit podpisem statutárního zástupce Žadatele a naskenovat. Excelový formulář žádosti a podepsaný sken žádosti zasílejte na adresu hodnocenivpd@nros.cz.
 • Žadatel bude informován o výsledku hodnocení předložené žádosti cca týden po jejím podání.
 • V případě přidělení grantu budou smlouvy s příjemci podepisovány průběžně, cca v období 14 dnů od doručení žádosti.
 • Doba pro využití nadačního příspěvku je stanovena v závislosti na členství v ARP ČR, a to:
  – pro členy ARP ČR – 3 měsíce,
  – pro nečleny ARP ČR – 8 měsíců.
 • Poskytnutí nadačního příspěvku není podmíněno získáním Garance kvality služby. K závěrečnému vyúčtování předloží Příjemce buď Garanci kvality služby, nebo Návrh doporučení, která vyplývají z provedeného šetření.
 • Nadační příspěvek nelze proplatit zpětně. Žádost o malý grant podejte vždy před tím, než se šetření kvality uskuteční.

Výzva a žádost ke stažení

  Žádost o malý grant ke stažení

Kontakty

Alena Šváchová, alena.svachova@nros.cz, tel.: 227 217 266

Ivana Mašejová, ivana.masejova@nros.cz, tel.: +420 702 108 916