Třetí kolo vzdělávání pro oblast rané péče

Nadace rozvoje občanské společnosti Vám v rámci spolupráce s Asociací rané péče České republiky nabízí účast na třetím cyklu pěti kurzů, které jsou určeny všem, kteří pracují v oblasti rané péče.  Vzdělávací akce jsou školeny zkušenými lektory v daných oblastech, kteří mají bohaté zkušenosti z přímé péče.

Na jaře 2020 proběhly tyto kurzy:

1. Jak hodnotit kvalitu služby – Standart č. 15

Kurz „Jak hodnotit kvalitu služby – standard č. 15” je určen pro sociální pracovníky a pro pracovníky v manažerských pozicích, kteří chtějí rozumět obsahu Standardu č. 15 a tomu, jak jsou jeho kritéria provázaná. Účastníci na kurzu porozumějí souvislosti mezi hodnocením a zvyšováním kvality služby, získají přehled o metodách zjišťování informací (rozhovor, analýza dokumentů, dotazník atd.) a dozvědí se, jak tyto metody – s ohledem na cílovou skupinu a typ služby – využívat pro hodnocení kvality služby.

Lektor: Mgr. Jan Paleček, TUDYTAM, z.s.

2. Práce s motivací klienta a hranicí služby

Kurz se věnuje tématům práce s „nemotivovaným” klientem, vztahu motivace klienta k hranicím služby a tématu ukončování služby.

Lektor: Mgr. Jan Paleček, TUDYTAM, z.s.

3. Úvod do intervenční metody O.T.A. u dětí raného věku s pozitivním záchytem PAS a nerovnoměrného vývoje.

Absolventi úvodního kurzu budou seznámeni se základy teorií směrodatných pro zdravý vývoj: teorie intersubjektivity, attachmentu, zrcadlových neuronů, teorie mysli, sdílené pozornosti. Seznámí se s obecnými podmínkami úspěšné komunikace, jak je vymezuje metoda VTI a naučí se pracovat s intonací hlasu, pojmenováním jako základem metody. Absolvují cvičení na rozvoj schopnosti sdílení prožitků druhého, při praktických cvičeních poznají náročnost neinvazivních iniciativ rodiče vůči dítěti, které nedává zpětnou vazbu. Absolventi získají vhled do metodiky O.T.A., v závěru kurzu absolvují individuálně stáže a náhledy na přímou práci s rodinou.

U tohoto kurzu očekáváme, že se přihlásí frekventanti, kteří se chtějí této metodě věnovat v budoucnu ve své praxi. 

Lektor: Mgr. Romana Straussová, Ph.D., Centrum Terapie Autismu

4. Jak poskytovat zpětnou vazbu

Kurz je zaměřen na nedílnou součást spolupráce s klientem sociální služby, kterou je poskytování zpětné vazby.

5. Senzorická integrace (SI) II.

Senzorická integrace (SI) je metoda vypracovaná ergoterapeutkou A. J. Ayres. Na SI lze nahlížet jako na teorii, jak na schopnost centrálního nervového systému a také na metodu/terapii. SI je schopnost CNS třídit, organizovat, zpracovávat smyslové podněty z vnějšího prostředí a z vlastního těla a přiměřeně na ně reagovat. Pokud funguje SI, přiměřené chování a učení (v tom širším smyslu) je přirozeným následkem. U některých dětí se objevují různé obtíže ve zpracovávání podnětů tzv. dysfunkce SI, které mohou mít za následek potíže v různých oblastech: řečového a motorického vývoje, potíže v koordinaci, nepřiměřené reakce na podněty, problémy s pozorností, hyperaktivita, impulzivita, potíže v učení, problémy v chování, interakci a ve hře. Tyto dysfunkce se objevují jak u dětí s postižením, tak u dětí s nerovnoměrným vývojem. Cílenou stimulací taktilního, proprioceptivního a vestibulárního vnímání lze podpořit u dítěte schopnost SI, aby umělo lépe organizovat podněty z okolí, lépe na ně reagovat. Cílem kurzu je poskytnout sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách základní znalosti o senzorické integraci, jejím významu, o projevech a důsledcích dysfunkcí. Poskytnout základní poznatky o metodě SI, o využívaných pomůckách a ukázat jim některé vhodné aktivity na podporu procesu SI u dětí. Je využitelná v oblasti rané péče a také u ostatních dětí s různým druhem postižení. Cílem je rozšířit povědomí a znalosti o této metodě i do ostatních oblastí pomáhajících profesí.

Lektorka: PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D., 3lobit s.r.o.