Třetí kolo vzdělávání pro oblast rané péče

Nadace rozvoje občanské společnosti Vám v rámci spolupráce s Asociací rané péče České republiky nabízí účast na třetím cyklu pěti kurzů, které jsou určeny všem, kteří pracují v oblasti rané péče.  Tři z těchto kurzů jsou akreditované u MPSV.  Vzdělávací akce jsou školeny zkušenými lektory v daných oblastech, kteří mají bohaté zkušenosti z přímé péče.

Účast na všech seminářích je účastníkům v rámci programu Včasná pomoc dětem poskytována zdarma. Výjimkou je kurz Úvod do intervenční metody O.T.A. u dětí raného věku s pozitivním záchytem PAS a nerovnoměrného vývoje, jehož součástí je i praktická část, na kterou si účastník částečně přispívá sám (poplatek ve výši 500 Kč).

Jeden účastník se může zúčastnit celého vzdělávacího cyklu, nebo jen vybraných kurzů. A vždy jen jeden účastník z organizace.

Absolvent kurzu obdrží platné osvědčení o akreditaci dle §117a zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Počet účastníků se u jednotlivých kurzů může dle náročnosti kurzu měnit, prosím věnujte tomuto pozornost.

  Přihlaška_RP_2020

NABÍDKA KURZŮ:

1. Jak hodnotit kvalitu služby – Standart č. 15

Kurz „Jak hodnotit kvalitu služby – standard č. 15” je určen pro sociální pracovníky a pro pracovníky v manažerských pozicích, kteří chtějí rozumět obsahu Standardu č. 15 a tomu, jak jsou jeho kritéria provázaná. Účastníci na kurzu porozumějí souvislosti mezi hodnocením a zvyšováním kvality služby, získají přehled o metodách zjišťování informací (rozhovor, analýza dokumentů, dotazník atd.) a dozvědí se, jak tyto metody – s ohledem na cílovou skupinu a typ služby – využívat pro hodnocení kvality služby.

Lektor: Mgr. Jan Paleček, TUDYTAM, z.s.

Termín: 22. 1. 2020 (kurz je jednodenní)

Počet účastníků: max. 12 osob

Akreditace: ano 

 

2. Práce s motivací klienta a hranicí služby

Kurz se věnuje tématům práce s „nemotivovaným” klientem, vztahu motivace klienta k hranicím služby a tématu ukončování služby.

Lektor: Mgr. Jan Paleček, TUDYTAM, z.s.

Termín: 28. 1. – 29. 1. 2020 (kurz je dvoudenní)

Počet účastníků: max. 12 osob

Akreditace: ano

 

3. Úvod do intervenční metody O.T.A. u dětí raného věku s pozitivním záchytem PAS a nerovnoměrného vývoje.

Absolventi úvodního kurzu budou seznámeni se základy teorií směrodatných pro zdravý vývoj: teorie intersubjektivity, attachmentu, zrcadlových neuronů, teorie mysli, sdílené pozornosti. Seznámí se s obecnými podmínkami úspěšné komunikace, jak je vymezuje metoda VTI a naučí se pracovat s intonací hlasu, pojmenováním jako základem metody. Absolvují cvičení na rozvoj schopnosti sdílení prožitků druhého, při praktických cvičeních poznají náročnost neinvazivních iniciativ rodiče vůči dítěti, které nedává zpětnou vazbu. Absolventi získají vhled do metodiky O.T.A., v závěru kurzu absolvují individuálně stáže a náhledy na přímou práci s rodinou.

U tohoto kurzu očekáváme, že se přihlásí frekventanti, kteří se chtějí této metodě věnovat v budoucnu ve své praxi. 

Lektor: Mgr. Romana Straussová, Ph.D., Centrum Terapie Autismu

Termín: 11. 2. – 12. 2. 2020 + praxe (kurz je třídenní)

Počet účastníků: max. 12 osob

Akreditace: ne (účastníci získají osvědčení až po absolvování praxe)

Finanční spoluúčast: 500 Kč/praxe

Důležité informace:  Termíny praxe budou zveřejněny dodatečně, Anotace kurzu

 

4. Jak poskytovat zpětnou vazbu

Kurz je zaměřen na nedílnou součást spolupráce s klientem sociální služby, kterou je poskytování zpětné vazby.

Lektorka: Bc. Dita Vojířová, TUDYTAM, z. s.

Termín: 18. 2. – 19. 2. 2020 (kurz je dvoudenní)

Počet účastníků: max. 12 osob

Akreditace: ano

 

5. Senzorická integrace (SI) II.

Senzorická integrace (SI) je metoda vypracovaná ergoterapeutkou A. J. Ayres. Na SI lze nahlížet jako na teorii, jak na schopnost centrálního nervového systému a také na metodu/terapii. SI je schopnost CNS třídit, organizovat, zpracovávat smyslové podněty z vnějšího prostředí a z vlastního těla a přiměřeně na ně reagovat. Pokud funguje SI, přiměřené chování a učení (v tom širším smyslu) je přirozeným následkem. U některých dětí se objevují různé obtíže ve zpracovávání podnětů tzv. dysfunkce SI, které mohou mít za následek potíže v různých oblastech: řečového a motorického vývoje, potíže v koordinaci, nepřiměřené reakce na podněty, problémy s pozorností, hyperaktivita, impulzivita, potíže v učení, problémy v chování, interakci a ve hře. Tyto dysfunkce se objevují jak u dětí s postižením, tak u dětí s nerovnoměrným vývojem. Cílenou stimulací taktilního, proprioceptivního a vestibulárního vnímání lze podpořit u dítěte schopnost SI, aby umělo lépe organizovat podněty z okolí, lépe na ně reagovat. Cílem kurzu je poskytnout sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách základní znalosti o senzorické integraci, jejím významu, o projevech a důsledcích dysfunkcí. Poskytnout základní poznatky o metodě SI, o využívaných pomůckách a ukázat jim některé vhodné aktivity na podporu procesu SI u dětí. Je využitelná v oblasti rané péče a také u ostatních dětí s různým druhem postižení. Cílem je rozšířit povědomí a znalosti o této metodě i do ostatních oblastí pomáhajících profesí.

Lektorka: PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D., 3lobit s.r.o. 

Termín: 2. 3. – 3. 3. 2020 (kurz je dvoudenní)

Počet účastníků: max. 12 osob

Akreditace: v současné době je v jednání

 

Praktické informace:

  • Veškeré nabízené kurzy jsou zdarma vyjma finanční spoluúčasti na praxi v případě kurzu Úvod do intervenční metody O.T.A. pro děti s PAS raného věku.
  • Během konání kurzu Vám nabídneme drobné občerstvení: kávu, čaj, vodu, sušenky atp.
  • Obědy nezajišťujeme, je možné si přinést jídlo s sebou, uschovat jej v lednici ve vzdělávacím středisku a následně ohřát v mikrovlnné troubě. Dále je možné využít restaurace či rychlých občerstvení v okolí nebo obchody s potravinami.
  • Místo konání: Václavka – Vzdělávací středisko NROS (Na Václavce 1135/9, Praha 5). Středisko nemá bezbariérový přístup.
  • Časový harmonogram seminářů: 9.30–16.30 (prezence od 9.00) – změna dle požadavku lektora je možná.
  • V případě dotazů k seminářům a přihlášení se obracejte na koordinátorku programu Lenku Klopcovou na e-mailu: lenka.klopcova@nros.cz.