PODPOŘENÉ ORGANIZACE A JEJICH PROJEKTY 2019

V programovém období 2019–2021 je v prioritě Služby rané péče podpořeno 11 organizací celkovou částkou 6 765 476 Kč.

Dobrý start!

Projekt je zaměřen na včasnou podporu rodiny a vývoje dítěte s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením včetně dětí s PAS od 0 do 7 let. Zaměříme se především i na rodiny, žadatele o službu, kterým nelze poskytnout službu z důvodu naplněné kapacity. Rodiny získají podporu již po sdělení diagnózy. S tím souvisí i zvýšení kvalifikovaného […]

Společně dojdeme dál

Projekt zajistí hlubší výměnu zkušeností se zahraničními partnery. Oblastí zájmu bude především hodnocení psychomotorického vývoje a metody práce s dítětem s postižením. Transfer zahraničních zkušeností proběhne formou výměnných stáží a lektorování zahraničních přednášejících. Aby se inovativní metody práce s dítětem dostaly i k rodičům, uspořádáme pro ně workshopy či přednášky. Projekt dále přinese zajištění kapacity […]

Být u všech včas

Navazujeme na předchozí projekt Včas u všech dětí, jehož cílem bylo zvýšení informovanosti rodičů o screeningu sluchu, sluchových vadách a naší službě raná péče. Díky němu se na nás obrací více rodičů, jejichž dítě buď prochází screeningem sluchu nebo u něhož byla aktuálně sluchová vada potvrzena. Chceme, aby každá rodina získala službu rané péče co […]

Raná péče Diakonie Praha – rozšíření přímé péče pro rodiny Plzeňského kraje

Projekt reaguje na aktuální poptávku po službách Rané péče Diakonie Praha. Na čekací listě je mnoho rodin, které často čekají na zahájení služby i několik měsíců, a to z důvodu nedostatečného financování, resp. ne-rozšiřování sociálních sítí jednotlivých krajů. Pro rodiny, které se ocitají v obtížné životní situaci je tento dlouhodobě neuspokojivý stav značně frustrující. Rádi […]

Včasná a odborná raná péče pro děti s PAS

Pro minimalizaci důsledků zdravotního postižení je třeba péče rodiny se spoluprací s erudovanými odborníky za použití nových poznatků a moderních kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Taková raná péče značně pozitivně ovlivní kvalitu budoucího života dítěte s PAS. Proto musí být na poskytování služby rané péče základní požadavek včasnost, bezodkladnost, odbornost a týmovost včetně zapojení rodičů. Co […]

Zkvalitnění a rozšíření služby rané péče pro rodiny dětí s tělesným a kombinovaným postižením

Rozšířením kapacity rané péče nabídneme potřebnou podporu většímu počtu rodin v Jihočeském kraji, zároveň posílíme multidisciplinární tým o nové odborníky z oblasti psychologie a další poradkyni rané péče. Pomocí vzdělávání zvýšíme odbornost poradců rané péče. Budeme informovat pediatry i širokou veřejnost o možnostech služby rané péče prostřednictvím informačních materiálů. Web organizace: www.arpida.cz

Posílení aktivit rané péče pro rodiny s dětmi s PAS, PK a SI v Pardubickém kraji

Projekt reaguje na potřeby dětí s PAS, PK a SI (shodné s potřeby rodin – plynoucí ze zakázek při stanovení individuálních plánů) v rámci sociální služby rané péče v Pardubickém kraji. Zahrnuje ucelený soubor podpůrných aktivit v oblasti rozvoje komunikace a sociálních dovedností (oblastí, ve kterých děti z této cílové skupiny nejvíce selhávají). Tyto aktivity […]

Blíže dětem – více radosti

I MY pomáhá 70 dětem a jejich rodinám v Jihočeském kraji. Dětem od 0-7 let s mentálním, fyzickým postižením, autismem či dětem s opožděným a ohroženým vývojem. I MY chce ranou péči dostat blíže k potřebným dětem, zefektivnit a poskytovat ji min. 15 novým rodinám dětí mladších 3,5 let. Obsahem projektu je zvýšení počtu dětí, […]

EDA pomáhá včas, kvalitně a komplexně

Projekt je zaměřen na posílení kapacity služby rané péče v Praze a Pardubickém kraji. V těchto regionech je služba rané péče dlouhodobě podfinancovaná. Nabídneme podporu více rodinám, včas a v období, kdy to nejvíce potřebují. Současně prostřednictvím vzdělávání zvýšíme odbornost týmu poradkyň rané péče. Klientům nabídneme specializované služby dalších odborníků a terapeutů. Inovativní osvětovou kampaní […]

Časná komplexní podpora

Navýšení úvazku kvalifikovaných odborníků služby rané péče zajistí časnou, komplexní a intenzivní podporu rodinám, jejichž dítěti bylo diagnostikováno vzácné nervosvalové onemocnění nebo kde se rodina ocitá v krizi z důvodu zhoršeného zdravotního stavu dítěte. Tým odborníků který, je složen z poradce rané péče, psychoterapeuta a fyzioterapeuta se bude intenzivně věnovat rodinám od sdělení dg. po […]

Využití VTI v rodinách dětí s autismem

Projekt je zaměřen na inovativní postup při poskytování služby rané péče pro 12 klientů s autismem a jejich rodin z Jihočeského kraje. Díky speciální metodě ‚Videotrénink interakcí (VTI)‘ budeme intenzivně pomáhat v domácím prostředí tam, kde mají rodiče obtíže při výchově a vedení svých dětí. Mnoha výzkumy je doloženo, že VTI je velmi účinná metoda […]