Výzkum STEM 2018

V rámci programu Včasná pomoc dětem provedla agentura STEM výzkum zaměřený na zmapování služeb krizové pomoci v České republice a na povědomí veřejnosti o těchto službách mezi širokou veřejností.

Cílem projektu bylo:

 • Zmapovat služby krizové pomoci pro děti včetně ohledu na druh poskytované služby (pobytové, terénní, ambulantní služby, telefonické linky)
 • Přehled dostupnosti a kapacit krizové pomoci pro děti (reálné fungování)
 • Přehled poptávky po službě krizové pomoci (specifikace cílové skupiny, typy problémů, přístup ke krizové pomoci)
 • Přehled možností návazné služby (zkušenosti zařízení, dobrá praxe)
 • Zdroje financování krizové pomoci pro děti
 • Pohled veřejnosti na krizovou pomoc pro děti (povědomí, informovanost, hodnocení, zkušenosti, očekávání, zábrany)

Stručná sumarizace výsledků:

Výzkum probíhal v období od května do července 2018. Zapojilo se do něj na 110 organizací a 1 000 respondentů ve veřejném dotazování. Výsledky výzkumu byly prezentovány v rámci  Konference: Mezioborová spolupráce v krizové pomoci dětem dne 26. 9. 2018 v Praze.

Výzkum tvořily tři výzkumné akce:

 • průzkum poskytovatelů krizové pomoci dětem
 • průzkum poskytovatelů služby azylový dům, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a ZDVOP
 • průzkum názorů veřejnosti na službu krizové pomoci dětem.

STEM oslovil všechny typy organizací poskytující krizovou pomoc dětem, tedy: krizová centra, telefonické krizové linky, intervenční centra, azylové domy, nízkoprahová zařízení a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Dále také zjišťoval postoje veřejnosti a její informovanost o této službě.

Děti

 • Nejčastěji využívaná krizová pomoc je online – telefon, email, internetové formy, která slouží zejména pro vyslechnutí a naslouchání problémů dětí.
 • Při osobním kontaktu pak následuje krizová intervence, poradenství a případně opakovaná podpora dětí.
 • Telefonickou krizovou pomoc děti využívají nejvíce z důvodu osamění, nedostatku přátel, z nedostatku zájmu rodiny a hádek.
 • V krizových centrech, azylových domech řeší navíc problémy dětí, které žijí v ohrožujícím prostředí nebo jsou vystaveny psychickému týrání a domácímu násilí.
 • Děti se ke krizové pomoci dostávají velmi často na doporučení OSPOD nebo na žádost rodičů.
 • Do nízkoprahových zařízení pak přicházejí děti z vlastního zájmu. Zarážející je poměrně malá úloha školy jako zprostředkovatele kontaktu dítěte s krizovou pomocí, kde je určitě prostor pro zvýšení informovanosti učitelů, žáků i jejich rodičů o krizové pomoci.

Organizace

 • Část organizací krizové pomoci a azylových domů je ve své práci limitována nedostatkem kapacit pro dětské klienty (např. „nedostatek krizových lůžek“), část upozorňuje na nedostatek odborných pracovníků v této oblasti.
 • Orientační pohled na krizovou pomoc dětem v jednotlivých krajích ukazuje také nedostatky v pokrytí krizovou pomocí v některých krajích (např. Liberecký, Královehradecký, Zlínský, Karlovarský kraj).
 • Souhrnně mají tyto problémy společného jmenovatele, jímž je obecně objem finančních prostředků a dotační systém neziskového sektoru.
 • Jak z rozhovorů s experty, tak z formulací respondentů je patrná nutnost posílení komunikace mezi neziskovými organizacemi v oblasti krizové pomoci dětem, jejich zasíťování a tvorba prostředí pro větší provázanost služeb.

Veřejnost

 • Podle vlastního vyjádření o nestátních krizových organizacích pomoci dětem někdy slyšela méně než polovina veřejnosti, další čtvrtina si není jista.
 • Jako důvod možného oslovení krizové organizace pomoci dětem uvádí tři čtvrtiny veřejnosti na prvním místě problém s drogami, na druhém, s výrazným odstupem, domácí násilí či týrání.
 • Polovina veřejnosti na třetím místě vybrala problémy s vrstevníky, šikanu, konflikty.
 • Hlavní bariérou rodičů pro využití služeb krizové pomoci dětem jsou podle poloviny veřejnosti obavy, že o problému jejich dětí se dozvědí jiní.
 • Malá informovanost o službách je důvodem podle dvou pětin veřejnosti, třetina si myslí, že důvodem je nedůvěra k odborným schopnostem pracovníků organizací.

Výsledky výzkumu

Prezentace: obsahuje nejen základní zjištění výzkumu, ale také vzájemné porovnání zkušeností poskytovatelů krizové pomoci z různých typů zařízení.

Krizová pomoc: obsahuje výsledky šetření mezi poskytovateli krizové pomoci dětem.

Ostatní: obsahuje výsledky šetření mezi poskytovatelů služby azylový dům, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a ZDVOP

Veřejnost: obsahuje průzkum názorů veřejnosti na službu krizové pomoci dětem.